مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

سبک های مختلف آی کی دو (قسمت دوم)

Shin 'ei Taido .7

بنیانگذار این سبك مرحوم Noriaki Inoue ، خواهر زاده استاد بزرگ اوشیبا بوده.

Yoshokai . 8
این سبك توسط استاد Takashi Kushida دان 8 سابق از یوشینكان بنیانگذاری شد كه حاوی سیلابس آموزشی است كه تمركز بالایی بر آموزش سلاح دارد و مانند یوشینكان دارای تمرینات و حركات انفرادی است.

Tendoryu Aikido . 9
به ریاست Kenji Shikizu

Shin Budo Kai . 10
به ریاست Shizuo Imaizumi

Kokikai . 11
بنیانگذار این سبك Shuji Maruyama  در سال 1986 می باشد. تمركز و تاكید این سبك بر تكنیك كمتر كارایی بیشتر است وتمركز سبك بر ایستادن و داشتن گاردی طبیعی و اجرای اوكمی هایی است كه نیازی به انجام توبی و یا اوكمی های بلند و سنگین درآن نمی بینند. و حتی تاكیدی به اجرای آتمی و تكنیكهایی كه باعث درد و یا تحمل فشار بر روی اوكه میشود ندارد ، لذا از این سبك بعنوان سبكی نرم در آی كی دو اسم برده میشود.

Seidokan . 12  
ریاست سبك استاد Rod Kobayashi

استراتژی این سبك در استفاده از حركاتی كوچك ،كارآمد و بصرفه می باشد.این سبك هنرجویان را ترغیب به كشف آی كی دویی می كند كه دقیقا مطابق با خود آنها باشد،بعبارتی از كسی حركات را تلقید یا كپی نكنند و تاكید بر عدم استفاده از حركاتی غیر ضروری و اضافی در حین تمرین و روی حركاتی تمركز و اصرار به تمرین دارد كه قابل اجرا و موثر باشد.( بعبارتی شعار هر شخصی آی كی دو خود را دارد كه شبیه به دیگری نیست را مدنظر دارد).

Nippon Kan . 13
 به ریاست استاد Gaku Homma ،ایشان چندین نوبت به ایران سفر داشته اند و به آموزش و تمرین پرداخته اند.

Tenshin . 14
به ریاست Luis Santos ، این سبك همان سبك هنرپیشه معروف استیون سیگال می باشد كه از آن بعنوان یك سبك سخت در مقابل سبكهایی كه نرم هستند نام برده واشاره شده كه تمركز آن بر قسمت كاربردی آی كی دو بوده و استفاده از تكنیكهایی كه در دنیای واقعی كاربرد و گاهی كشنده می باشد مد نظر این سبك  قرار می گیرد،لذا چند باشگاه در آمریكا این سبك را تدریس می كنند كه تعداد آنها رو به افزایش است.

Nihon Goshin Aikido . 15
ریاست این سبك به عهده Richard Bowe می باشد.از این سبك هم به عنوان یكی از سبكی سخت از آی كی دو اسم میبرند كه تركیبی است از تكنیكهای كاراته،جودو و داتوریوآیكیجوجیتسو كه در مجموع 12 باشگاه در آمریكا آن را تمرین می كنند.اما در ژاپن دیگر كسی این سبك را آموزش نمیدهد.

بنیانگذار این سبك Shoto Morita  در سال 1950 در ژاپن بوده و سبكهای مشتق از این سبك Morita كه شامل Nihon Goshin Aikijujitsu  می باشد توسط Walter Kopitov  در سال 2000 پایه گذاری شد.

Tenchin Budo Kai Aikido . 16
ریاست این سبك Frank Ani Jr میباشد

این سبك هم جز سبكهای خشن و سخت در آی كی دو می باشد كه تركیبی است از سبك Tenshin  استیون سیگال و دیگر سبكهای اصلی گرفته شده ازآی كی كای ، همچنین در این سبك تكنیكهایی از رشته Aikijujitsu  دیده می شود.كه باعث هرچه كاربردی شدن این رشته شده و بانام سبكی بسیار كاربردی در درگیریهای خیابانی از آن یاد می شود. و تنها تنی چند از اساتید مورد تایید این سبك را تدریس می كنند.این سبك از آی كی دو یك سبك مستقل و هیچ همكاری با دیگر سازمانهای آی كی دو ندارد.

گردآورنده و ترجمه :  استاد امیر علی هندی