مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

آزمون دان یک فدرال و مربیگری عملی درجه 3 برگزار شد

برگزاری اولین دوره آزمون دان یک فدرالو مربیگری درجه 3 پارسیان آیکیدو  با حضور ناظر فدراسیون ورزشهای رزمی ورضایت کامل ایشون از نحوه برگزاری، محیط آزمون و تمامی مواردی که میبایست رعایت میشد تا گزارش مطلوب و دقیقی رو به فدراسیون ارایه کنن.