مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

حضور پارسیان آیکیدو دوجو به ریاست استاد امیرعلی هندی در مستر کلاس استاد steven seagal و گرند مستر وینگ چون samuel kwok