مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو در شهر همدان به میزبانی سنسه عزیزی آبان ماه 1397

برگزاری اولین سمینار تمرینی پارسیان آیکیدو دوجو با حضور استاد سیدامیرعلی هندی ریاست دوجو و سنسه اشکان هندی مسوول کمیته آموزش پارسیان آیکیدو در شهر همدان به میزبانی سنسه عزیزی 

آبان ماه 1397