مجموعه ورزشی

مجموعه ورزشی

برگزاری اولین جلسه آموزشی ضربات دست و پا و بکارگیری تاکتیکهای مناسب دفاعی آیکیدو در مقابله با حریفی که بصورت واقعی به شما حمله کرده و ضربه میزنه